Formandens nyhedsbrev 3. februar 2023

formand jesper
De fleste af Nyhedsbrevets læsere har sikkert fulgt med i den debat og kritik af skolerne i Haderslev, der har været ført i JydskeVestkysten i de forløbne uger. Det har skabt en inte­resse fra flere sider, og på kredskontoret har vi drukket en del kaffe og svaret på mange hen­vendelser omhandlende, hvad vi opfatter som værende ”op og ned” i de forskellige ar­tikler

De fleste af Nyhedsbrevets læsere har sikkert fulgt med i den debat og kritik af skolerne i Haderslev, der har været ført i JydskeVestkysten i de forløbne uger. Det har skabt en inte­resse fra flere sider, og på kredskontoret har vi drukket en del kaffe og svaret på mange hen­vendelser omhandlende, hvad vi opfatter som værende ”op og ned” i de forskellige ar­tikler. Det har vi mundtligt svaret på. Vi vil også rigtig gerne diskutere det, vi opfatter som værende det vigtige at gøre fremadrettet, da det er det, vi kan være med til at gøre noget ved. Vi vil fort­løbende gerne diskutere mulighederne for kompetenceudvikling af lærerne, vi vil gerne disku­tere mulighederne for to-lærer-ordninger på alle klassetrin og vi vil gerne diskutere Haderslev som frikommune a la de to forsøgskommuner Esbjerg og Holbæk, der er sat fri for statslige og kommunale regler i en treårig periode.

Det sidste af de tre oplæg om styrkelse af almenområdet blev afviklet for medarbejdere og ledere i distrikt nord i mandags. Styrken ved oplægget er at alle hører det samme, mens svag­heden er den manglende dialog og muligheden for forståelsesafklaring. De fru­strationer og fø­lelser af at blive talt ned til, jeg oplevede under og efter møderne, har jeg forståelse for og forsøgt at håndtere. Jeg vil som lovet rundsende mit ”talepapir” til dem, der har efterspurgt det. Vi evaluerer natur­ligvis også oplæggene i FagMED. Vi har allerede brugt en del energi på udarbejdelse af et høringssvar på de fælles mål, der er sendt i høring af Børne- og Familieudvalget, på Strategi­planen for implementeringen og på Haderslev Kommunes re­viderede Børne- og Ungepolitik.

Den bemærkelsesværdige artikel i Politiken med vores nye undervisningsminister Mattias Tesfaye der ønsker færre skærme og flere bøger, papirer og blyanter i skolen, har i den forløbne uge skabt en del debat. Undervisningen skal ”som hovedregel” være analog, og vi skal se hinanden i ansig­tet, siger han blandt andet. Jeg synes, det lyder som en god idé at begrænse den digitale un­dervisning, så det ikke bliver de digitale platforme, der styrer undervisningen, men os som læ­rere der gør det.

Specifikt til Fraktion 4´s medlemmer. På kredskontoret har vi netop modtaget 20 Senior­håndbøger 2023. Bøgerne er til gratis afhentning, og vil blive udleveret efter ”først til mølle princippet”.

Reminder. Haderslev kommunes feriefond åbner for muligheden for at leje et af feriefon­dens 8 sommerhuse i højsæsonugerne på onsdag den 8. februar kl. 19.00.

Rigtig god tur til de af jer der deltager i Demonstrationen mod afskaffelse af Store Bededag i København på søndag den 5. februar. Jeg er desværre selv forhindret i at deltage.

Næste Nyhedsbrev udkommer torsdag den 9. februar 2023

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe