Formandens nyhedsbrev 15. september 2023

formand jesper

Medlemmerne skal foretage et valg for det kommende år inden 1. oktober ved henven­delse til deres lønkontor. I forbindelse med det udsendte finanslovsforslag vil man fra regeringens side skære Centre for Undervisningsmidler (CFU) med hele 41,8 millioner kroner. Den besparelse står fuldstændig i modsætning til en mere varieret undervisning og skoler med gode fysiske undervisningsmaterialer! Regeringen ønsker mindre skærmtid i folkeskolen, mon ikke en beskæring af CFU vil have den modsatte effekt? CFU’erne udlånte sidste skoleår to millio­ner analoge undervisningsmaterialer til landets skoler. Derudover er CFU’erne med til at skabe en folkeskole i geografisk balance ved at sikre kommuner og skoler i landets yder­områder adgang til materialer af en høj kvalitet. Det er altså tudetosset at spare på de fæl­les materialesamlinger.

 

Jeg har i de forløbne uger brugt meget(for meget) tid på opgaveoversigterne. Oversigterne bruges af os til at kontrollere, om undervisningstallet inklusiv det udvidede undervisnings­timetal er korrekt, så der kan udbetales den korrekte løn. Alle opgaver skal stå på opgave­oversigten – både undervisning og andre opgaver. På den måde kan der skabes overblik over, om der er sammenhæng mellem arbejdstid og opgaver. Men opgaveoversigten for­tæller ikke i sig selv noget om kompleksiteten i opgaver og dermed kan den være svær at anvende i forhold til at forebygge for stor arbejdsmængde og tidspres eller til at drøfte fore­byggelse i forhold til høje følelsesmæssige krav. I Haderslev Lærerkreds tager vi ofte ud­gangspunkt i nogle af nedenstående områder, når vi taler om begrebet kompleksitet i for­bindelse med medlemssamtaler.

  • Hvilke potentielle risici for stor arbejdsbelastning er der (for mange opgaver)?
  • Hvilke potentielle risikofaktorer ift. høje følelsesmæssige krav er der – (relations­træthed) fx ved undervisning af mange forskellige klasser?
  • Hvordan drøftes opgavefordelingen på skolen?
  • Hvilken forventningsafstemning er der lavet ift. klasselæreropgaven?
  • Hvem informerer faglærere/vikarer om klasserne?
  • Hvilke principper gælder for god fagfordeling på skolen? – Prioriterer vi ”få lærer princippet” eller kompetencekravet?
  • Hvordan tages lærerkollektivet med på råd i samarbejdet på skoleniveau for at fore­bygge belastninger for den enkelte og kollektivet?
  • Særligt ift. nyuddannede – der skal tages hensyn til nyuddannede (§ 10 i A20), men hvordan bliver det gjort konkret? Og bliver der taget højde for nye på arbejdsplad­sen? – Er der en mentorordning – og hvordan kan de bruges? Og er mentor uddan­net til rollen? Forventningsafstemning ift. klasselæreropgaven?
  • Hvilket team hvilken afdeling hører jeg til i? (Særligt som faglærer kan det føles en­somt eller uoverskueligt, hvis man skal forholde sig til flere afdelinger og mange for­skellige teams og elever/kolleger i det daglige.)

 

Onsdag afholdt vi møde med TR´erne. De kunne blandt meget andet orientere om, at de har nok at se til lokalt på skolerne, men også at de ønsker mere reelle dialoger om opgavernes sammenhæng med arbejdstiden, fremfor blot gennemgang af arbejdstid eller gennemgang af tal/udregning.

For mange lærere er der visse udfordringer med at tilgå Ugebrevet Onsdag, der er nyhedsbrevet til medarbejdere i Haderslev Kommune. Se nyhederne ved at bruge tjenestenummer (fremgår af lønseddel) og cpr.nr. Se det her: Haderslev intranet

I næste uge er kredskontoret lukket tirsdag, onsdag og torsdag grundet kongres. Ved behov bedes I sende en mail til 093@dlf.org de pågældende dage.

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe